Facebook tracer

Villkor för uthyrningskonceptet Renteo

Renteo är ett uthyrningskoncept gällande transportfordon för hästar som i Sverige ägs och drivs av Torstensons Hästtransportcenter AB. Nedan finns uppspaltat villkor, regler och vissa rutinbeskrivningar för uthyrningskonceptet Renteo. Här redovisas åtaganden och förmåner för både Torstensons Hästtransportcenter AB (nedan kallat Torstensons) och ombudet (nedan kallat ombudet) vilket är företaget/personen som ansluter sig systemet. Förutom Torstensons och ombudet finns lastbilstillverkaren Theault med i verksamheten i egenskap av uppdragsgivare för utvecklingen av det web-baserade bokningssystemet.

Torstensons åtaganden

Torstensons skall via nationell marknadsföring verka för en uppbyggnad av ett rikstäckande nätverk av ombud vilket skall göra namnet ”Renteo” till ett välkänt namn med ett gott och seriöst rykte hos alla som vid något tillfälle har behov av att transportera hästar. Detta skall främja ombudets uthyrningsverksamhet.

Torstensons skall tillse att ombudet har stöd för sin lokala verksamhet i form av ett rikstäckande bokningssystem, säljmaterial, marknadsföringsmaterial, ett upplägg för leasing av bilar mm.

Ombudets åtaganden

Ombudet åtar sig att följa de riktlinjer som finns uppsatta från Torstensons för att främja Renteo´s rykte av att vara en seriös aktör på marknaden.

Ombudet skall lokalt verka för en god omsättning av uthyrning av hästlastbilar och samtidigt skanna av marknaden efter presumtiva köpare av hästlastbilar (och i vissa fall trailer), vilka vidarebefordras till Torstensons.

Ombudet måste äga eller leasa fordonet och bedriva uthyrningen i ett företag (tex enskild firma, aktiebolag)

Teckningsrätt

Ombudet har i och med medverkan i Renteo rätt att signera hyresavtal i Renteo´s namn för de fordon som ombudet själv äger eller leasar.

Försäkringar

Torstensons har via Länsförsäkringar en gällande försäkring för fordon som används i uthyrningsverksamhet. Ombudets fordon skall inkluderas i denna. Premien bekostas av ombudet.

Bokningar i bokningssystemet

Samtliga uthyrningar måste hanteras i Renteo´s centrala bokningssystem, detta är av yttersta vikt bla för att Torstensons tillstånd för biluthyrning skall gälla. Bokningarna kan komma in genom att slutkund kontaktar Renteo eller genom att ombudet har kontakt med slutkund. I det centrala bokningssystemet finns en kalenderfunktion för samtliga bilar där både Renteo´s bokare och ombudet kan registrera och se utförda bokningar.

Vid skada på fordonet i samband med uthyrning

Nedan anges i stora drag rutinerna som skall följas vid ev skada som uppstår i samband med uthyrning:

-viktigt att ombudet besiktar bilen vid varje uthyrningstillfälles avslut

-vid ev skada noteras detta på hyresavtalet med hyrkundens signatur

-ombudet meddelar Torstensons om att en skada har inträffat, gör en skadeanmälan till Länsförsäkringar och kontaktar angiven verkstad för kostnadskalkyl för reparation

-Torstensons meddelar hyrkunden att man fått in en skadeanmälan och debiterar skadekostnad. Om reparationskostnad, stilleståndskostnad samt ombudets omkostnader understiger skadekostnaden enligt hyresavtalet debiteras reparationskostnaden vilken sedan betalas ut till ombudet. Vid beräkning av stilleståndskostnad samt ombudets omkostnader används följande mall: Administrationskostnad 400kr/timme. Transport av bil till och från verkstad 50kr/mil. Stilleståndskostnad/dygn beräknas som ett snitt av de senaste 6 månadernas uthyrning för det aktuella fordonet.

Tillstånd

Torstensons innehar tillstånd som krävs enligt svensk lagstiftning för uthyrning av motordrivna fordon. Ombudet innefattas av detta tillstånd när han/hon är en del av Renteo´s nätverk och följer de riktlinjer som finns uppsatta. Ombudet skall tillse att fordon för uthyrning har de tillstånd som krävs för transport av häst hos den lokala länsstyrelsen.

Intäkter för ombud

Ombudets intäkter kommer från två delar i verksamheten:

Uthyrning enligt prislista. Den centrala prislistan skall följas men lokala avvikelser får förekomma vid avtal om tex medlemsrabatt med klubbar eller dylikt, lokala tidsbegränsade kampanjerbjudanden eller annat som först diskuterats med Torstensons. Ordinarie prislista finns publicerad på Renteo´s hemsida och uppdateras från tid till annan. Från hyresintäkterna avgår en administrativ ersättning till Torstensons om 10% och till lastbilstillverkaren Theault om 5%.

Provision för tipskunder. När ombudet tipsar Torstensons om kunder för nyförsäljning av lastbilar eller trailers utgår provision enligt följande (provision anges exkl moms och ev skatter och avgifter vilka betalas av ombudet):

Tips om trailerkund som genomför köp, 1000kr. Tips om lastbilskund som genomför köp, 10 000kr

Angiven provision gäller vid försäljning av fabriksnya fordon, vid försäljning av begagnade fordon blir provisionen 50% av ovan angivet belopp. Provision betalas ut till ombudet vid månadsskiftet efter leverans av sålt fordon.

Betalning från hyrkund och fördelning av hyresintäkter

Det finns fyra alternativ för betalning av hyra i systemet. I samtliga fall går betalningen från hyrkunden till Torstensons:

-Kortbetalning på nätet. När slutkund bokar själv är detta det enda alternativet. Centralbokningen och ombudet kan också välja detta alternativ. I slutet av bokningsprocessen behöver kunden i så fall meddela sina kortuppgifter.

-Swish. Centralbokningen och ombudet kan genomföra en bokning och välja detta betalningsalternativ. Detta kommer anges i bokningen och på avtalet. VIKTIGT! Ombudet ansvarar för att Swish-transaktionen skett innan utlämnande av fordonet. Swish-nummer 1234 778 163.

-I-Zettle, kortbetalning på plats. Centralbokningen och ombudet kan genomföra en bokning och välja detta betalningsalternativ. Detta kommer anges i bokningen och på avtalet. VIKTIGT! Ombudet ansvarar för att kort-transaktionen sker innan utlämnande av fordonet.

-faktura. ENDAST i absolut undantagsfall skall det förekomma fakturakunder i systemet.

72 timmar efter avslutad uthyrning skapas en faktura (kvitto) som mailas till hyrkunden. I samband med det fördelas hyresintäkten till ombud, Torstensons och Theault. Ombudet får sin andel insatt på sin e-wallet som ombudet har tillgång till via bokningssystemet. Ombudet kan när som helst välja att föra över pengar från sin e-wallet till angivet bankkonto. Varje överföring är belagd med en avgift om 2,5 euro/tillfälle.

Kostnader för ombud

Följande kostnader står ombudet för:

Leasing av lastbilar för uthyrning, enligt separata avtal, skatt och försäkring av fordon, kostnader i samband med lokal marknadsföring.

Kostnader för Torstensons

Följande kostnader står Torstensons för:

Central marknadsföring tex annonsering i tidningar, hemsida, mässor mm. Grafiskt material tex säljpärm med hyresavtal, marknadsföringsmaterial mm. Uppbyggnad och underhåll av centralt bokningssystem. Bemanning av centralbokning via telefon och mail under kontorstid vardagar

Fordonens utseende och skötsel

I uthyrningen får endast fordon levererade av Torstensons användas. Dessa skall vara konfigurerade och stripade enligt riktlinjer satta av Torstensons. När fordonen inte längre är anslutna till Renteo skall dessa omgående stripas av. Fordonen skall vara underhållna och rengjorda på ett sätt som främjar Renteo´s goda rykte.

Sekretess

Samtliga parter förbinder sig att inte avslöja hela eller delar av dessa villkor eller att förmedla hela eller delar av ”ombudspärm” för utomstående, varken konkurrenter eller kunder.

 Godkännande av villkor

I och med publicering av ombudets fordon på hemsidan renteo.se godkänner ombudet dessa villkor för medverkan i Renteo. Torstensons förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor vilket ombudet i det fallet uppmärksammas om vid nästa inloggning på renteo.se. Torstensons förbehåller sig även rätten att avregistrera ombudet i det fall ombudet inte följer de riktlinjer som finns uppsatta. Ombudet skall då omgående stripa av fordonen och till Torstensons returnera samtligt marknadsförings- och säljmaterial. Detta friskriver dock ej ombudet att avträda leasingkontrakt av lastbil före kontraktstidens slut.

Ombudet kan när som helst välja att avregistrera fordonet från renteo.se. Torstensons skall vid tidpunkt angiven av ombudet ta bort all information om ombudet från renteo.se. Bokningar utförda före uppsägning skall fullföljas. Uppsägning friskriver ej ombudet att avträda leasingkontrakt av lastbil före kontraktstidens slut.

 

 bokning@renteo.se

 

 

 

Från
{devise_sigle}
Utforska konto Korg Språk